menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Oczyszczalnia Centralna

Centralna  Oczyszczalnia Ścieków  w Tarnowskich Górach

 

Centralna Oczyszczalnia Ścieków  została przekazana do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  przez Gminę Tarnowskie Góry 28 listopada 2011r. Generalnym wykonawcą oczyszczalni jest konsorcjum firm Control Process S.A. i OTS-IP Sp. z o.o.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w zachodniej części miasta w rejonie ulicy Grzybowej i zajmuje ok. 5,5 ha.  Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Śródmieście – Centrum, Osada Jana, Lasowice i Sowice.

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi dla pory mokrej 6858 m3/d, natomiast dla pory suchej 4512 m3/d.

 

Schemat Centralnej Oczyszczalni Ścieków:

 

 

Części mechaniczna:

 

• kraty gęste hakowe + praso - płuczka skratek,
• piaskowniki napowietrzane o ruchu poziomo wirowym + separator tłuszczu + separator piasku,
• zbiorniki retencyjne ścieków opadowych,
• pompownia ścieków surowych,
• osadnik wstępny.

 

Część biologiczna:
• reaktory biologiczne osadu czynnego BIO-PAK – pięciokomorowy selektor beztlenowy, komora nitryfikacji/denitryfikacji, osadniki wtórne pionowe.


Osiągane efekty oczyszczania:

 

Rodzaj zanieczyszczeń

Osiągane procenty     redukcji zanieczyszczeń                  

BZT5

97 %

ChZT

93 %

Zawiesina ogólna

96 %

 

Część osadowa (osad wstępny i nadmierny):

 

zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego,

• zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego,
• komora fermentacji beztlenowej WKFz,
• stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu przefermentowanego.

 

Biogaz powstający w wyniku procesu fermentacji wykorzystywany jest do podgrzewania komory fermentacyjnej oraz na cele ciepłej wody użytkowej i centralne ogrzewanie w budynkach technicznej obsługi oczyszczalni ścieków.

 

Na Centralnej Oczyszczalni Ścieków znajduje się zautomatyzowana stacja zlewna przeznaczona do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła.