menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Oczyszczalnia Repty

Oczyszczalnia Ścieków "Repty Śl." w Tarnowskich Górach – Starych Tarnowicach

 

Oczyszczalnia  przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Stare Tarnowice i Repty, z obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "REPTY" oraz z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

Przedstawiony poniżej układ technologiczny, został osiągnięty w wyniku modernizacji obiektu w 2000 roku.

 

 

Części mechaniczna:

 

• stacja mechanicznego podczyszczania ścieków z zawiesin stałych,
• pompownia ścieków surowych.

 

Część biologiczna:

 

• komory osadu czynnego + stacja dmuchaw,
• prostokątny osadnik wtórny.

 


Komory osadu czynnego pracują szeregowo z następującymi po sobie strefami: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji.
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki w ilości ok.1613 m3/d, co stanowi 60%  przepustowej hydraulicznej.

 

Osiągane efekty oczyszczania :

 

Rodzaj zanieczyszczeń

Osiągane procenty     redukcji zanieczyszczeń

BZT5

96 [%]

ChZT

93 [%]

Zawiesina ogólna

97 [%]

 

Część osadowa:


Przeróbki osadu nadmiernego dokonuje się w dwóch zagęszczaczach grawitacyjnych a następnie w dwóch otwartych komorach fermentacyjnych. Osad odwadniany jest przy pomocy  Stacji Odwadniania Osadu.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Potok Starotarnowicki.