menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Europejska karta wody

Przyjęta przez Radę Europy 6 maja 1968 r.
 
 • Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem. 
 • Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe - powiększane. 
 • Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody. 
 • Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne. 
 • Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu. 
 • Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy. 
 • Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane. 
 • Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi. 
 • Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badan naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej. 
 • Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie. 
 • Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych. 
 • Woda nie zna granic - należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.