menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Zawieranie umów

 
Przedsiębiorstwo zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (teks jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 1152) zwanej dalej Ustawą i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze Gminy. 
 
Jak i gdzie można zawrzeć umowę na dostawę wody?
Jakie dokumenty są wymagane? 
 
Umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zawiera się w Biurze Obsługi Klienta po wypełnieniu wniosku który można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub tutaj. Wniosek można także przesłać pocztą niezwłocznie po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego lub zakupie nieruchomości.
Wymagane dokumenty to odpis księgi wieczystej lub akt notarialny. Należy podać również NIP i PESEL.
Podmioty gospodarcze wniosek uzupełniają o kserokopię zaświadczenioa o NIP i REGON oraz wypis z ewidencji o prowadzonej działalności.
  
Kto może zawrzeć umowę na dostawę wody? Czym różni się umowa dla osób fizyczych i podmiotów gospodarczych?
 
Umowa zawierana jest z osobą która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ( w przypadku braku pierwszego). 
Umowa w treści i obowiązkach  dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nie różni się , chyba że podmiot godpodarczy prowadzi działalność produkcyjną  wtedy posiada dodatkowe zapisy wynikające z obowiązków dostwcy ścieków przemysłowych.